چهار زخمی در تصادف جاده نورآباد به امام زاده ابراهیمدر تصادف جاده نورآباد به امام زاده ابراهیم شهرستنان دلفان، چهار نفر زخمی شدند.