کتاب باستانِ مردم‌شناسی روستا منتشر شدکتاب باستانِ مردم‌شناسی روستا؛ روستا‌های ایران از منظر باستان‌شناسی، نوشته کرول کرامر با ترجمه آرمان وفایی توسط مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری چاپ و منتشر شد.