کرمانشاه میزبان اردونشینان تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان
اردوی تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان کشور به میزبانی کرمانشاه در حال برگزاری است.