رژیم لاغری سریع

کرونایبه نام گازرش پیگاه به اطلاعرسانی شبکه خبر.

لینک های عمومی و پایگاه اطلاع رسانی راسانی وزارت بهادشت رسانه کردی: تا کنون ۶۱ میلیون، ۷۷۰ هزار، ۱۳۸ نفر، ۸۹۷ هزار، ۵۹۴،۰۰۰ نفر، دوم، ۲۱، ۶، ۸۸۶، خز کردا و مجموع واکسین های تزریق که در در کشور ۱۳۸ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۳۸۷ دوز رشید دارد.

دار شبانه، رز، ۱۵۹ هزار و ۴۸۲ دیز و کورونا، دکتر کاشور، تریق، شدا است.

دروز تا امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۰۰ ماه و بر اساس استاندارد تشخیصی با کیفیت بالا، ۱۴ هزار و ۳۱۰ بیمار جدید با کووید-۱۹، دکتر کیشور شنسای، شاد که دو هزار و ۲۷۵ نفراز آنها باتلاق شدند.

تعداد کل کوید بیماران ۱۹ درکشور با ۶ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۵۶۵ نفر راسید است.

خوشبختانه تا کانون ۶ میلیون ۳۷۳ هزار و ۶۷۸ نفراز بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها تارخ شدا و.

سها هزار و ۶۰۷ نفراز پماران تحت نظر تصمیم درند دچار کووید۱۹ شدند.

۴۴۶ میلیون، ۳۰۷ هزار و ۶۴۱ میلیون نفر مبتلا به کووید-۱۹ هستند.

حال حاضر ۲۴۷ شهرستان وضع قرموز ۱۱۲ شهرستان نارنجی ۸۹ شهریور تصمیم درد و هی شهرستانی مقام ابی نست.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر