کشف دومین مزرعه کشت خشخاش خوزستان
دومین مزرعه کشت خشخاش خوزستان در اندیکا طی ۲۴ ساعت گذشته کشف شد .