کلیپ آموزش دوزی تهیه خوراک بادگمان سوخارج


yc کارشناس آشپزی با حضور در نماهای تلویزیونی سبک تهی خورک بادجمان سوخاری را آموزش دادا ست. دکتر فیلم زیر سبک تهی خوراک بادجمان سوخار به مکنید مراجعه کنید.