کلیپ اثبات نظریه گالیله پس از آغاز قرن


ص چون چهارقرن گالیله نظری مرد بیادر بودن دستور یک ماده در نوارهای طبیب با انگام آزمایش برخورد همزمان تو تاپ و پور پورنداه به زمین در شرات خالا و بیوزنی نسبی اثبات. آزماش کجاست «برج آزماش پیزا گالیله» معروف به «آزماش برج پیزا گالیله» معلوم است که ثابت است، اجسام مایکند نوارهای خالی را با سرعتی حرکت می‌کنند که باعث سقوط میکناند می‌شود.