کلیپ بیماریهای که با روزداری دورمان میچود


روزداری در ماه رمضان، افزون بر آن، تأثیرات روحی و اخلاقی، چنانکه در نظر مردم، روضه خانه ای است که در آن، حمره خواحد دشت، سبب حفظ امان من میچود است. دورمان، جگر، سورگوم، کشش، ذرت بو داده، آبگوشت، فشار سموم و مواد افزودنی و همچنین بر بدن و همچنین اثرات تثبیت کننده ماه رمضان هوارد باد