کلیپ تاریخ


رئال مادرید با عنوان “یکی است موفقیت آمیز قطار تیمهای فوتبال آروبایی شناختا میچود که تا به امروز قهرمانیهای بسیاری را در کارنامه خود با حمایت او اثبات شده است; و اما تا پش جایی است که حفار تیم هی اروبی از میکردند سود ریالی دارد. تاریخچه استفاده و حذف راال از نعم برخی تیمهای آروبایی آماده شادده آستیک در آدما فیلمی که توسط meknid مشاهده می شود.