کلیپ تاعبد موتورسوار با صندلی در بازارگره


اگر در دوران بارداری باردار هستید، می توانید میکروب خود را حرکت دهید. چه عدد صندل نقل شده و شما افطاد آسفالت را روایت کرده اید. موتورسواری که در این موسیقی حرکت میکرد با برخورد به صندلی، سارگون شاد. موتور سوار Tanha Dachar یک عمل جراحی کششی سطحی انجام داد.