کلیپ خزعلی نت های بازی ایران و لبنان را عدی دانست


انسیه خزعلی دستیار مخاطبان دارامور زنان با اشاره به حضور برخ اداره آن و نبود برنامه ریزه مناسب از نظر حضور بنوان، در بازی، ایران و لبنان، ایجاد تفسیری بر غم عمدی. درادمه با همراهی تلفن، دستیار حضار، دار آمور زنان، دریک، برنامه تلویزیونی زنده که توسط AST قابل مشاهده است.