کلیپ دوچرخ تمام چوبی + فیلم


شخصاً با یک تکه تکه دادن می توانید همین کار را انجام دهید و می توانید از آن بهره مند شوید. در آدما فیلم من به عنوان فازهای صحنه کجا دوچکرخ را تماشا کنید مکنید.