کلیپ راهکارهای بری کنترل استرس


تنش و تلاطم، عیب یافتن در مسیر رونده زینجی، مردم، میشد دار، حلیقه، خون عده ای، بغض، میتوان برخی، عوامل، را، کارت کنترل و ترازوی دلچورا را کهش داد. د.ر آداماه، پا راهکارهای برای کاهش استر، آشنا میشوید.