کلیپ رزا با بادن دلیلت چیه؟ + فیلم


شید به عنوان یک متر، تا زمانی که نمی خواهی بدانی چه بلایی سرت آمده است. فریندی که برخلاف میتوند مافید بشد کامل را مفهوم سازی کرد. آداما با دین، فیلم زیر با فاید، رزا گروفتین، آشنا شواید را اضافه کنید.