کلیپ رشته پیتزا طاهیه


yc کارشناس آشپزی با حضور در نماهای تلویزیونی سبک تهی پیتزا نودل را آموزچ دادااست. دکتر فیلم زیر سبک تهی نودل پیتزا به مکنید مراجعه کنید.