کلیپ شکر گراز واشی واست پلینگ


پلنگی که در میان فید آن بری پدا کوردان سایت من مناسب است شکار کمین کورده غلاف بیستم تو گراتس وحشی راشاکار کیندا. یک فیلم زیر بود، لحظه‌ای از شکار در گراتس ویشا، که واسطه تماشای یک ملایم بود.