کلیپ محل رویش پوته های ارگوان در ایران کگاست؟


دورا ارغوان در استان خراسان رضوی و مجاورت مرز ترکمنستان پارک ملی تندوره دورت شمخال و ۶۷ کیلومتری شهرستان درگز محل شدت شهر. جای رویش پوته‌های آرگون بوده و سرتاسر کجاست که جای پاکی تیرچه‌های ارگوان شهر و جای آرگون نام کیسه‌زین است؟