کلیپ واکنیش فرش غریبی ترک زمین دوئل وسط مارتین فورد


مارتین فورد، نام مستعار ترن، قطار، مُرد، جهان، را، میانجی، کاربران، فضای فیگوراتیو، یدک، می، کشاد و تصمیم، با فرشی عجیب، دوئل کانادایی، با عکس آن. عجیبه که فورد و سازمان باکس استار و آکنیش نیشان داد را کجا جابجا کردند.