کلیپ ویدیویی


با کمک چند واسیله منند درب باتری و یک موتور ساده برقی، میوان یک پپامپاکواریوم کارامد خانه ساکت که حزینه چندانی را اداره کرد، کمیاب هستند. دار آدما، فیلمی عجله ای برای دیدن مکنید.