کلیپ ویدیویی


yc کارشناس آشپزی با حضور در نماهای تلویزیونی سبک تهی پاستا با سس گوجه فرنگی را آموزش دادااست. دکتر فیلم زیر سبک تهی پاستا با اس اس گوجه فرنجی به مکنید مراجعه کنید.