کلیپ ویدیویی


پدیده گرگ و میش زمان اتم هجرت من چون رانچگر راکت برون میاند و تخت میچوند نور خورشید را پراکنده میکانند و حاصل آن ظهور کجاست ظاهر زیبا آست.