کلیپ ویدیویی


گجتایی تراحی شدت آن در حراست یمن سربازان میدان نبرد تجهیزات من معادل شما انبار مأموریت سیار بری سربازان نگاه کنید به قرفات آست. دار آدم فیلم تجهیزات سربازان در اینده را ببینید مکنید.