کلیپ ویدیویی


اینجا سود اهل مرغ و قیچی و رنگ و کمیت چسب و کردستی زیباترین و طبیعی ترین و عبرت داری. دار آدما، فیلم من “به عنوان فازهای ساکت که کارتستی”، به “میکنید” مراجعه کنید.