کلیپ ویدیویی


جینگ در اوکراین کاوشگر ایرانی است و عصیب دیدین زیراختها در کوشور به شدت آسیب دیده است. و او یک وزیر تصویری در هاوایی، در منطقه برودیانکا، دکتر آستان، کیف را نشان میداد است.