کلیپ ویدیویی


اهرام ثلاث، مصر، دیرباز، تکنون، یک منبع، مردامان، جهان، همینتور، محققین، دانشمندان، بوده، آست، حرف و حدیث، عالی زیاد، مانند آن و غیره هستند. پرونده برخایی در تاریخ شناسان و دو محقق با طنز تصویری انیمیشن و مفقود شدن حدیات و هدرباره چوکنگی در کجای ساختمان مارمز رع اثر نمایش بخشند.