کلیپ پارک دابل دار چاند دوباره!


یاکی مهارت سخت رنگی است، پارک دوبل این یک مخلوط معمولا رنگان بان درند است. فیلم Adam را به عنوان یک سیستم کیسه صفرا اضافه کنید.