کلیپ «چکچکو» یکی به عنوان مهمترین زیارتگاها بری زرشتیان


چکچک یا «چکچیکو» اگر مهم باشی می بینی و مقدس هستی زیارتگاه را می بینی در زرشتیان به جاده شمر می. بازدیدکننده کهه زرشتیان به «پرسبز» نز، میگویند در استان یزد، شهرستان اردکان در کوهی، میان اردکان و انجیره قادر درد کجاست.