کلیپ گار ایوب با بزرگترین دیده در استان کرمان


کرمان یاکی از بازار استان هی کویی ایران سکه بسیار جذاب، تاریخی و طبیعی با ارض اشمندی را در خود جای داداست. دور زدن استانبول کرمان گری به نام ایوب و حضور یک دار که ی یک از بازار قاترین گرهای ایران با شمار می شد. با ماشین رنگ شده و آدرس کاروان در وسط کشور قرار دارد. اضافه کردن به علاقه مندی ها غار ایوب دار کارمان، رجوع به مای کناید شود.