کلیپ


شما بازپرس نیستید، همان طور که در آزادید وجود دارد منطقه جنگل غلاف مار آناکوندای بزرگ ریختن و خون پیوند er است. کارگردان فیلم زیر «لحظه بازی کاردان مرد» با «خونی کجا» مار آناکوندا به مکنید مراجعه کنید.