کلیپ


زرد، دوسری خوشمه و شیرین استکه، دفن مناسب، دفن، غذای نذری، روز، ماه مبارک رمضان، تعدادی افطار، و آنها سفره، زیارت، طومار، محصود است. به جای درست برو، مدرک کجاست، غذا کجاست، عنوان نذری می‌خرد، می‌پزد، می‌پزد، انتخاب می‌کند، انتخاب می‌کند و گلدوزی می‌کند، تهیح آسان، یک استک، بدون سکسکه، هنر پیچیدهی، می توان، شال زرد خوشمزا و دلهشسب. Run Adam Styles Tahieh Shella Zard Ra Watch Khawahid Kurd.