گرد وخاک ۴۸۴ نفر را در کرمانشاه راهی بیمارستان کردتاکنون ۴۸۴ نفر به علت مشکلات قلبی و تنفسی ناشی از پدیده گرد و غبار در استان راهی بیمارستان شدند.