گزارش ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری: یکشنبه؛ اول ماه رمضان
بر مبنای گزارش ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری یکشنبه اول ماه رمضان خواهد بود.