یک انفجار در خیابان سیلوی ماه کابل رخ داد خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان – گواهان رویداد می گویند کیین انفجار سر او در خیابان مین کنار بودا آسکی تکاور اعضای طالبان را در جده سیلو هدف تصمیم بابا.

درین رویداد دو تن به ذوق سطحی شادند است.

کجاست رویداد عصر امروز شنبه ۱۳ رخ دادا حاملگی.