یک کلیپ از مواد موجود است. یک سیگار بکشید


عوارض سیگار و ساخته های ماود آن، آشیانه پوشیده بیرکسی و هیما ما مدنیم ک سیگار کشدن، عواقب جبران نابدیری در نظر بدن انسان با دینبال درد. فیلم Addamah با مواد موجود، سیگار بخر، مکنید ببین.