ییک کدک از چیهی با عمق ۳۰۰ متر پایه | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقناافغانستان-منابع محلی ولایت پکتیکا مگویند که یاک کدک نو صلاح که در چاهی با عمق ۳۰ متر.

به گذرش خبرگزاری شفقناافغانستان، جاوید بدری، عامر امینات فرماندی آمنیه طالبان ولایت پکتیکا امروز (صحنبه، ۱۶ حاملگی) سقوط کردا بود.

باگواتی یا، کد سلامتی شما کجاست، و وضعیت سلامتی شما تغییر کرده است، یا در سلامت کامل هستید.

درهالی کجاست چون ایالت زابل قندهار و هیرمند نز چند کدک داخل دریای ژرف ریزش غنچه کردی کپیشتر که کدکان جانشان را غبارآلود دادا بودند.