۱۳ فروردین روز تکریم طبیعت
سیزدهم فرودین در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز طبیعت» نامگذاری شده است، این روز بهانه‌ای است برای آشتی با طبیعت