۳۲ میلیون دلار نقد با کابل Resed | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان – دولت بانک مرکزی رسانه های کردی طالبان را غافلگیر کرد ke dar Adami kemkahai cashi Shardostan در افغانستان، پست و یمین پول نقد جامع ۳۲ میلیون درهم امروز (پنجشنبه، ۱۸ حاملگی) را با کابل راسیده حمل کردند.

به نام گازارش خبرگزاری به افغانستان رحم کردیم، حساب تا کانون نزدیک با ۶۰۰ میلیون دلار نقد با کابل انتقال پدرش کجاست؟ مقدار پول نقد، در بانک ملی افغانستان (AIB) کجاست؟

دولت بانک مرکزی طالبان با قدرانی از کاشورهای کمکاننده، خواستار تسهیل عملکرد بانکی با افغانستان، شدت وضعیت، برخورد مؤثر با مردم منطقه و جهان فرحم شاد را غافلگیر کرد.

پس از رویکرامدن طالبان، درای خوارجی افغانستان یخ زده و ویرانگر در کاشور به بانکهای بین ملی به بن بست رسیده است. کجاست محدودیت بهران نقدی را در پ دشته و منجر به کهش شادید ارزش پل ملی افغانستان شاد.

بالاخره با جریان نقدی، بانک مرکزی و بانک مرکزی، با نظر افغانی ارزش، چندین بار دالر و بازار کانادا.