۸۰۰۰ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد


8000 دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد

گزارش کردن خبرگزاری مهرتا امروز ۶۵ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۶۷۰ نفر نوبت اول، ۵۸ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۵۴۹ نفر نوبت دوم و ۳۱ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۲۳۱ نفر نوبت سوم و بالاتر را دریافت کرده اند. کرونا تزریق شده است بودن

تعداد کل واکسن های تزریقی در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۴۵۰ دوز رسید.

۸ هزار و ۱۷۹ دوز واکسن در شبانه روز گذشته کرونا به کشور تزریق می شود.

منبع: مهر